REGULAMIN  

 

Regulamin błyskotkicarol.pl 

zwany dalej Regulaminem

 

§1 DEFINICJE

1. Sklep internetowy – serwis internetowy znajdujący się pod adresem blyskotkicarol.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może m. in. składać Zamówienia.

2. Sprzedający – Karolina Dobuszyńska, ul. Celarowska 32/9, 31-474 Kraków, NIP 8461534910, REGON 123064482; klienci mogą kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie blyskotkicarol.pl/pl/kontakt lub telefonicznie pod numerem  +48 665-591-984

3. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie w Sklepie internetowym.

4. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

5. Towar – produkt prezentowany w Sklepie internetowym.

6. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

8. Formularz kontaktowy – formularz kontaktowy zamieszczony na stronie blyskotkicarol.pl/pl/kontakt.

9. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Kupującego za pośrednictwem sklepu internetowego;.

§2 USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO

10. Sprzedający za pośrednictwem sklepu internetowego umożliwia Kupującym skorzystanie z następujących usług:

11. W celu skorzystania z usług świadczonych przez Sprzedającego Kupujący powinien posiadać:

a. składanie Zamówienia;

b. zamawianie treści o charakterze informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej

(Newsletter);

a. dostęp do Internetu oraz poczty elektronicznej;

b. aktualną przeglądarkę internetową;

c. włączoną obsługę cookies oraz JavaScript;

12. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

13. Umowy o świadczenie usług elektronicznych zawierane są:

a. składanie Zamówienia – zgodnie z pkt 18 Regulaminu;

b. zamawianie treści o charakterze informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej

– na czas nieoznaczony.

§3 ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

14. Złożenie zamówienia jest możliwe:

a. po dokonaniu przez Kupującego rejestracji i zalogowaniu się w Sklepie internetowym;

b. po wypełnieniu formularza zamówienia, bez rejestracji Kupującego w Sklepie internetowym.

15. Zamówienie składane jest poprzez umieszczenie Towaru w koszyku, a następnie wybranie opcji ”Potwierdzam zakup”.

16. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

17. Niezwłocznie po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, na podany przez niego adres e-mail, zostanie przesłana wiadomość zwrotna potwierdzająca złożenie Zamówienia. W celu przyspieszenia realizacji

Zamówienia Kupujący powinien potwierdzić Zamówienie poprzez link umieszczony w otrzymanej wiadomości e-mail.

18. Po zweryfikowaniu przez Sprzedającego dostępności towaru, Kupujący zostanie poinformowany mailowo, na podany przez niego adres e-mail, o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia.

19. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w pkt 18 Regulaminu, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

20. W przypadku Towarów objętych promocją lub wyprzedażą, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

21. Informacje o Towarach podane w Sklepie internetowym, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

22. Do kontaktów z Kupującym Sprzedający wykorzystywał będzie kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§4 CENY I METODY PŁATNOŚCI

23. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym są podawane w złotych polskich i zawierają

podatek VAT. Cena nie uwzględnia kosztów transportu które podane są na stronie blyskotkicarol.pl.

24. Cena ma charakter wiążący – dla danej umowy sprzedaży - po otrzymaniu przez Kupującego

wiadomości, o której mowa w pkt 17 Regulaminu.

25. Kupujący ma możliwość wyboru następujących metod płatności:

a. za pobraniem przy odbiorze;

b. przelew na rachunek bankowy – w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy;

c. PayU – niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

26. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności przy odbiorze, opłatę za zamówiony Towar

Kupujący uiszcza przedstawicielowi poczty lub kurierowi dostarczającemu przesyłkę. Towar pozostaje

własnością Sprzedającego do czasu uregulowania całości kwoty za złożone zamówienie.

27. W przypadku wyboru przez Kupującego formy przelewu na rachunek bankowy, cena za zamówiony

Towar winna zostać uiszczona na rachunek bankowy Sprzedającego. Dane do przelewu:

Karolina Dobuszyńska

ul. Celarowska 32/9, 31-474 Kraków

Deutsche Bank Polska S.A- 28191010482124000603600001

                                               

Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, zamówienie jest przekazywane

do realizacji.

28. W przypadku wyboru przez Kupującego formy e-przelewu w systemie PayU, cena za zamówiony Towar

winna zostać uiszczona niezwłocznie po złożeniu zamówienia po przekierowaniu na stronę systemu

29. Do każdego realizowanego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Faktura VAT

może być dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

§5 DOSTAWA

30. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod wskazany

przez Kupującego adres w trakcie składania Zamówienia.

31. Kupujący ponosi koszty transportu zgodnie z informacją znajdującą się w zakładce Dostawa.

32. Wysyłka zamówionych Towarów odbywa się w dni robocze.

33. Towary objęte Zamówieniem dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem firm kurierskich lub

34. Sprzedający zaleca sprawdzenie w obecności kuriera dostarczonego towaru, pod kątem ewentualnych

uszkodzeń mechanicznych w wyniku transportu oraz sporządzenia protokołu szkody. Brak

sporządzonego protokołu szkody nie stanowi jednakże podstawy do nie rozpatrzenia reklamacji

Kupującego przez Sprzedającego.

35. Koszty transportu uzależnione są od gabarytów oraz wagi przesyłki.

§6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

36. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz, 827),

Konsumentowi, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni.

37. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o

odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres Sprzedającego. Konsument może skorzystać ze wzoru

oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

38. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia

Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

39. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt 36 powyżej, umowa jest uważana za

niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem:

a. dodatkowych kosztów dostawy, jeżeli dokonano wyboru innego sposobu dostawy niż najtańszy

zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego;

b. bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru (w szczególności opakowania i odesłania);

To, co strony wzajemnie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument ponosi

odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób

wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

40. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu

41. Zwrot świadczenia Konsumentowi następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył

Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. Koszty manipulacyjne ponosi

Sprzedawca. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z

powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania (w zależności od tego które

zdarzenie nastąpi wcześniej).

42. Zwracany Towar powinien zostać odesłany na adres Sprzedającego.

43. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zabezpieczający

przed jego uszkodzeniem w trakcie transportu. W miarę możliwości Towar powinien być opakowany w

oryginalne opakowanie.

44. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu

świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

§7 REKLAMACJE

45. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi Towaru bez wad.

46. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, będącego Konsumentem, za wady Towaru zakupionego

przez tego Kupującego, w zakresie i na warunkach określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku

Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 z późn. zm.).

47. W przypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z

tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego.

48. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres Sprzedającego lub elektronicznie za

pośrednictwem formularza kontaktowego.

49. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

50. Nie udzielamy gwarancji na nasze Towary.

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

51. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedający.

52. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie na podstawie zgody Kupującego na

ich przetwarzanie oraz wyłącznie w celu realizacji Zamówienia. Zgoda Kupującego wyrażana jest

poprzez zaznaczenie przez Kupującego odpowiedniej opcji w trakcie składania zamówienia.

53. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowych za

pośrednictwem poczty elektronicznej. W takiej sytuacji dane osobowe Kupującego będą przetwarzane

również w celach marketingowych. Powyższa zgoda udzielana jest poprzez zaznaczenie przez

Kupującego odpowiedniej opcji w trakcie składania zamówienia.

54. Kupujący ma prawo do wglądu do podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także ich

usunięcia.

55. Dane osobowe podane przez Kupującego przy składaniu Zamówienia są chronione zgodnie z Ustawą z

dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002.101.926 z późn. zm.) w sposób

uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§9 NEWSLETTER

56. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowych za

pośrednictwem poczty elektronicznej - Newsletter.

57. Kupujący mają prawo do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy o świadczenie usługi

określonej w niniejszym paragrafie, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drugiej stronie.

58. Sprzedający ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi określonej w niniejszym

paragrafie z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia poprzez przesłanie stosownego

oświadczenia drugiej stronie.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

59. W celu realizacji Zamówienia niezbędna jest akceptacja przez Kupującego zapisów niniejszego

Regulaminu.

60. Rozstrzyganie ewentualnych sporów mogących wyniknąć pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem,

zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U

1964.43.296 z późn. zm.). Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy

Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej (dodatkowe informacje znajdują się na stronie

www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”).

61. Rozstrzyganie ewentualnych sporów mogących wyniknąć pomiędzy Sprzedającym a Kupującym nie

będącym Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedającego.

62. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się

skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 14 dni od momentu

udostępnienia na stronie blyskotkicarol.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez

Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych

postanowień Regulaminu.

63. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu

cywilnego (Dz.U. 2014, poz. 121 z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.

2002.144.1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002.101.926 z późn.

zm.) , a w odniesieniu do Konsumentów także Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

64. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 01. 06. 2015 roku.

 

Załącznik nr 1

Formularz odstąpienia od umowy

Karolina Dobuszyńska

ul. Celarowska 32/9

31-474 Kraków

 

Ja ……………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy

sprzedaży następującej/-ych rzeczy …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy: …………………………………………………..

Data odbioru: …………………………………………………………………

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………….

Podpis: ………………………………………………………… (tylko gdy formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data: ………………………………………………………………………………